منو
جستجو
سالن زیرزمین

سالن زیرزمین

ورودی کتابخانه

ورودی کتابخانه

سمت چپ کتابخانه

سمت چپ کتابخانه

سمت راست کتابخانه

سمت راست کتابخانه

انتهای کتابخانه

انتهای کتابخانه

پارکینگ فاز دو

پارکینگ فاز دو

نمای هوایی بیمارستان رضوی

نمای هوایی بیمارستان رضوی

نمای هوایی بیمارستان رضوی فاز دو

نمای هوایی بیمارستان رضوی فاز دو

نمای هوایی بیمارستان رضوی به سمت خروجی

نمای هوایی بیمارستان رضوی به سمت خروجی

نمای هوایی بیمارستان رضوی فاز یک

نمای هوایی بیمارستان رضوی فاز یک

نمای هوایی بیمارستان رضوی اورژانس

نمای هوایی بیمارستان رضوی اورژانس

ورودی فاز دو

ورودی فاز دو

لابی فاز دو

لابی فاز دو

لابی همکف در شیشه ای

لابی همکف در شیشه ای

همکف زیر پله

همکف زیر پله

کوریدور بین فاز دو و یک

کوریدور بین فاز دو و یک

راهرو به سمت فاز یک

راهرو به سمت فاز یک

همکف جلو پله های کافی شاپ

همکف جلو پله های کافی شاپ

در پشتی فاز دو

در پشتی فاز دو

نمای دور در پشتی فاز دو

نمای دور در پشتی فاز دو

رادیو تراپی

رادیو تراپی

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

اتاق تست ورزش

اتاق تست ورزش

اتاق طراحی درمان

اتاق طراحی درمان

اتاق های اسپکت و پت سی تی

اتاق های اسپکت و پت سی تی

پت سی تی

پت سی تی

هات لب پزشکی هسته ای

هات لب پزشکی هسته ای

سیکلوترون

سیکلوترون

اتاق کنترل یک

اتاق کنترل یک

سی تی سیمولیتور

سی تی سیمولیتور

آزمایشگاه کنترل کیفیت سیکلوترون

آزمایشگاه کنترل کیفیت سیکلوترون

شتاب دهنده یک

شتاب دهنده یک

شتاب دهنده دو

شتاب دهنده دو

اسپکت سی تی یک

اسپکت سی تی یک

بخش درمان تیروئید

بخش درمان تیروئید

اتاق درمان تیروئید

اتاق درمان تیروئید

آزمایشگاه درمان تیروئید

آزمایشگاه درمان تیروئید

استیشن پزشکی هسته ای

استیشن پزشکی هسته ای

ورودی تصویر برداری

ورودی تصویر برداری

اتاق اسپکت

اتاق اسپکت

اسپکت سی تی دو

اسپکت سی تی دو

استیشن خروجی پزشکی هسته ای

استیشن خروجی پزشکی هسته ای

راهرو بین پت سی تی و تصویربرداری

راهرو بین پت سی تی و تصویربرداری

اتاق یک تخته پت سی تی

اتاق یک تخته پت سی تی

اتاق تزریق دارو پت سی تی

اتاق تزریق دارو پت سی تی

اتاق تیه دارو پت سی تی

اتاق تهیه دارو پت سی تی

ورودی سیکلوترون

ورودی سیکلوترون

ورودی آقایان سیکلوترون

ورودی آقایان سیکلوترون

ورودی بانوان سیکلوترون

ورودی بانوان سیکلوترون

راهرو سیکلوترون

راهرو سیکلوترون

میکرو لب سیکلوترون

میکرو لب سیکلوترون

راهرو دو سیکلوترون

راهرو دو سیکلوترون

هات سل سیکلوترون

هات سل سیکلوترون

راهرو سه سیکلوترون

راهرو سه سیکلوترون

اتاق کنترل دو

اتاق کنترل دو

اتاق شیمی درمانی

اتاق شیمی درمانی

راهرو فیزیک پزشکی

راهرو فیزیک پزشکی

اتاق کنترل سی تی سیمولیتور

اتاق کنترل سی تی سیمولیتور

استیشن رادیوتراپی

استیشن رادیوتراپی

سالن انتظار رادیوتراپی

سالن انتظار رادیوتراپی

اتاق کنترل رادیوتراپی

اتاق کنترل رادیوتراپی

شیمی درمانی

شیمی درمانی

طبقه یک راهرو به سمت فاز یک

طبقه یک راهرو به سمت فاز یک

پشت در ریکاوری بعد از عمل

پشت در ریکاوری بعد از عمل

کوریدور اتاق عمل مرکزی

کوریدور اتاق عمل مرکزی

سالن طبقه یک

سالن طبقه یک

جراحی یک

جراحی یک

گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

بخش وی آی پی

بخش وی آی پی

روابط عمومی

روابط عمومی

اتاق بیمار بخش وی آی پی

اتاق بیمار بخش وی آی پی

اتاق همراه بیمار وی آی پی

اتاق همراه بیمار وی آی پی

اتاق ایزوله وی آی پی

اتاق ایزوله وی آی پی

راهرو اتاق عمل های مرکزی

راهرو اتاق عمل های مرکزی

اتاق عمل یک

اتاق عمل یک

اتاق عمل دو

اتاق عمل دو

اتاق عمل سه

اتاق عمل سه

اتاق عمل چهار

اتاق عمل چهار

ریکاوری بعد از عمل

ریکاوری بعد از عمل

خروجی جراحی

خروجی جراحی

راه پله

راه پله

سمت دیگر آسانسور

سمت دیگر آسانسور

کافی شاپ

کافی شاپ

راهرو به سمت VIP

راهرو به سمت VIP

اتاق بیمار VIP

اتاق بیمار VIP

راهرو یک اتاق عمل های مرکزی

راهرو یک اتاق عمل های مرکزی

راهرو بین اتاق عمل ها

راهرو بین اتاق عمل ها

راهرو دو اتاق عمل های مرکزی

راهرو دو اتاق عمل های مرکزی

اتاق جراحی یک

اتاق جراحی یک

اتاق یک تخته جراحی یک

اتاق یک تخته جراحی یک

استیشن جراحی یک

استیشن جراحی یک

استیشن جراحی یک

استیشن جراحی یک

اتاق ایزوله جراحی

اتاق ایزوله جراحی

اتاق دوتخته جراحی یک

اتاق دوتخته جراحی یک

اتاق معاینه جراحی یک

اتاق معاینه جراحی یک

اتاق یکتخته گوش و حلق و بینی

اتاق یکتخته گوش و حلق و بینی

اتاق دوتخته گوش و حلق و بینی

اتاق دوتخته گوش و حلق و بینی

اتاق ایزوله گوش و حلق و بینی

اتاق ایزوله گوش و حلق و بینی

سالن طبقه دو

سالن طبقه دو

مرکز مهر رضوی

مرکز مهر رضوی

اتاق هنر درمانی

اتاق هنر درمانی

هماتولوژی

هماتولوژی

جراحی دو

جراحی دو

VIP

VIP

اتاق ایزوله وی آی پی

اتاق ایزوله وی آی پی

سوئیت مهمان VIP

سوئیت مهمان VIP

اتاق خواب سوئیت مهمان VIP

اتاق خواب سوئیت مهمان VIP

سمت دیگر آسانسور

سمت دیگر آسانسور

راه پله

راه پله

همولوژی

همولوژی

اتاق خواب

اتاق خواب

راهرو مرکزی

راهرو مرکزی

اتاق آموزش و جلسات

اتاق آموزش و جلسات

اتاق هنر درمانی

اتاق هنر درمانی

خروجی جراحی دو

خروجی جراحی دو

راهرو به سمت VIP

راهرو به سمت VIP

کوریدور VIP

کوریدور VIP

اتاق سوئیت مهمان

اتاق سوئیت مهمان

تخت همراه بیمار

تخت همراه بیمار

اتاق VIP

اتاق VIP

اتاق بیمار

اتاق بیمار

اتاق سوئیت مهمان دو

اتاق سوئیت مهمان دو

اتاق بیمار دو

اتاق بیمار دو

ورودی هماتولوژی

ورودی هماتولوژی

اتاق هماتولوژی

اتاق هماتولوژی

اتاق یکتخته هماتولوژی

اتاق یکتخته هماتولوژی

اتاق ایزوله هماتولوژی

اتاق ایزوله هماتولوژی

اتاق دوتخته هماتولوژی

اتاق دوتخته هماتولوژی

اتاق خواب سوئیت مهمان

اتاق خواب سوئیت مهمان

ورودی جراحی

ورودی جراحی

اتاق جراحی دو

اتاق جراحی دو

اتاق یکتخته جراحی دو

اتاق یکتخته جراحی دو

اتاق ایزوله جراحی دو

اتاق ایزوله جراحی دو

اتاق دوتخته جراحی دو

اتاق دوتخته جراحی دو

سالن طبقه سه

سالن طبقه سه

بخش اطفال

بخش اطفال

IPD

IPD

جراحی سه

جراحی سه

جراحی اعصاب

جراحی اعصاب

اتاق بازی کودک

اتاق بازی کودک

اتاق بیمار VIP

اتاق بیمار VIP

اتاق دو تخته بخش اطفال

اتاق دو تخته بخش اطفال

اتاق همراه بیمار VIP

اتاق همراه بیمار VIP

اتاق معاینه اطفال

اتاق معاینه اطفال

اتاق مانیتورینگ

اتاق مانیتورینگ

سوئیت مهمان VIP

سوئیت مهمان VIP

VIP

VIP

اتاق ایزوله بخش اطفال

اتاق ایزوله بخش اطفال

راه پله

راه پله

سمت دیگر آسانسور

سمت دیگر آسانسور

اتاق خواب سوئیت مهمان

اتاق خواب سوئیت مهمان

خروجی اعصاب

خروجی اعصاب

راهرو به سمت اطفال

راهرو به سمت اطفال

خروجی جراحی سه

خروجی جراحی سه

راهرو به سمت VIP

راهرو به سمت VIP

اتاق سوئیت مهمان

اتاق سوئیت مهمان

کوریدور VIP

کوریدور VIP

VIP

VIP

اتاق ایزوله VIP

اتاق ایزوله VIP

اتاق بیمار VIP

اتاق بیمار VIP

اتاق خواب سوئیت مهمان

اتاق خواب سوئیت مهمان

جراحی اعصاب

جراحی اعصاب

اتاق جراحی اعصاب

اتاق جراحی اعصاب

اتاق خواب سوئیت مهمان

اتاق خواب سوئیت مهمان

اتاق یکتخته جراحی اعصاب

اتاق دوتخته جراحی اعصاب

اتاق دوتخته جراحی اعصاب

ورودی جراحی سه

ودودی جراحی سه

اتاق جراحی سه

اتاق جراحی سه

اتاق یکتخته جراحی سه

اتاق یکتخته جراحی سه

استیشن جراحی سه

استیشن جراحی سه

اتاق ایزوله جراحی سه

اتاق ایزوله جراحی سه

اتاق دوتخته جراحی سه

اتاق دوتخته جراحی سه

کوریدور بخش اطفال

کوریدور بخش اطفال

اتاق سوئیت مهمان

اتاق سوئیت مهمان

اتاق یکتخته اطفال

اتاق یکتخته اطفال

سالن طبقه چهار

سالن طبقه چهار

حوزه معاونین

حوزه معاونین

امور اداری مالی

امور اداری مالی

اتاق کنفرانس

اتاق کنفرانس

اتاق مدیر عامل

اتاق مدیر عامل

راه پله

راه پله

سمت دیگر آسانسور

سمت دیگر آسانسور

ورودی اتاق رئیس دفتر

ورودی اتاق رئیس دفتر

اتاق رئیس دفتر

اتاق رئیس دفتر

حوزه معاونین

حوزه معاونین

انتهای سالن حوزه معاونین

انتهای سالن حوزه معاونین